Regulamin i ogólne warunki handlowe

Definicje:

 1. Portal Biznes-mapa – serwis internetowy Usługodawcy.
 2. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę rozumiane są jako opublikowanie informacji nadesłanych przez Zleceniodawcę oraz umożliwienie dostępu do nich poprzez portal. Szczegółowy zakres działań podejmowanych w ramach wykonywania usług uzależniony jest od rodzaju wybranej przez Zleceniodawcę wersji usługi, zgodnie z przesłanym formularzem zamówienia.
 3. Obsługa domeny - publikacja treści pod wskazanym adresem internetowym przez okres czasu uzależniony od wybranego przez klienta pakietu.
 4. Zlecenie – zlecenie publikacji danych przesłanych w formularzu zgłoszeniowym do portalu.
 5. Zleceniodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, składająca zlecenie.
 6. Usługodawca – firma WG CALL CENTER SP Z O O, NIP: 1010003785, KRS: 0000349935,61-361 Poznań, ul. Starołęcka 7
 7. Strony umowy – w niniejszych RiOWH oznaczać będzie Usługodawcę i Zleceniodawcę, występujących zarówno razem jak i osobno. Pojęcie występować będzie również w postaci skróconej jako "strony".
 8. RiOWH – oznacza niniejszy dokument i jest rozumiane jako Regulamin i Ogólne Warunki Handlowe

Rejestracja w portalu i publikacja danych:

 1. Rejestracja w portalu odbywa się poprzez zamówienie oraz zapłatę wybranego pakietu Usługodawcy. Zapłata jest jednoznaczna z zaakceptowaniem treści RiOWH.
 2. Rejestracja domeny odbywa się poprzez złożenie zamówienia u Usługodawcy (jeżeli usługa zawiera domenę).
 3. Usługodawca potwierdza przyjęcie Zlecenia poprzez przesłanie faktury proforma na adres e-mail lub fax podany w formularzu zgłoszeniowym .
 4. Do chwili potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę, zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.
 5. Zleceniodawca zobowiązuję się do uregulowania opłaty w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury proforma.
 6. Usługodawca zobowiązuję się do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni od daty odnotowania wpłaty.
 7. Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia bez podania przyczyny.
 8. Zleceniodawca może dokonać zmiany opublikowanych w portalu informacji poprzez Panel Klienta, jeżeli Usługodawca udostępnił Zleceniodawcy taką możliwość.

Opłaty oraz okres abonamentowy

 1. Opłata za świadczone przez Usługobiorcę usługi określana jest w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Początek okresu wyświetlania reklamy w portalu liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 3. Usługa jest świadczona bezterminowo - tzn raz wykupiona usługa jest świadczona do momentu zaprzestania działalności przez portal, jednakże nie krócej niż 36 miesięcy od zakupienia usługi.
 4. Opłata za usługę jest jednorazowa i nie powoduje żadnych zobowiązań abonamentowych.
 5. Usługodawca umożliwia wykup domeny przez Zleceniodawcę w cenie 59PLN netto w okresie trwania usługi (obsługi domeny).

Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych przez Zleceniodawcę ogłoszeń, ani za przerwę w funkcjonowaniu portalu, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze zlecenia, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do portalu w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych serwisu lub infrastruktury Usługodawcy.
 4. W przypadku niedostępności portalu przekraczającej 72 godziny, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu wyświetlania reklamy o czas niedostępności usługi.
 5. Zleceniodawca oświadcza, że jest on uprawniony do używania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego oraz, że materiały i treści zgłoszone do publikacji w portalu nie naruszają praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 6. Usługodawca samodzielnie decyduje o zawartości portalu i ogólnym stylu prezentacji publikowanych informacji.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usługi wobec Usługodawcy w przypadku naruszenia postanowień RiOWH.
 8. Zleceniodawca ma możliwość odstąpienia od umowy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.

Postępowanie reklamacyjne.

 1. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających ze zlecenia.
 2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania zlecenia z winy Usługodawcy, jeżeli nie zawiadomi usługodawcy o wadach emisji w terminie 14 dni od daty przyjęcia Usługodawcę zlecenia lub opóźnia się z zapłatą za zlecenie.

Postanowienia końcowe

 1. RiOWH wchodzą w życie z dniem 1 września 2015.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści RiOWH w każdym czasie.
 3. RiOWH wraz z formularzem zgłoszeniowym będącym jego integralną częścią, stanowią całkowite porozumienie pomiędzy stronami i nie ma żadnych innych warunków – ustnych lub pisemnych – niż określone w niniejszym. Wszelkie wcześniejsze porozumienia, oświadczenia lub uzgodnienia pomiędzy stronami dotyczące przedmiotu realizowanych usług zostają zastąpione niniejszymi RiOWH. Wszelkie dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Strony umowy zobowiązują siebie do informowania wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu.
 5. Wszelkie zawiadomienia, w szczególności wypowiedzenie, uważa się za skutecznie doręczone jeżeli zostaną sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie poprzez Pocztę Polską, kuriera lub osobiście.
 6. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu oraz informacji zgłoszonych do portalu na potrzeby marketingowe Usługodawcy lub podmiotów wskazanych przez Usługodawcę oraz na ich publikowanie na innych stronach internetowych należących do Usługodawcy lub wskazanych przez niego podmiotów. Zleceniodawca wyraża także zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze handlowym.
 7. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających ze Zlecenia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy.
 8. Strony zobowiązują się do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w czasie trwania niniejszej umowy i wykorzystywanie ich wyłącznie do celów, w jakich zostały przekazane.
 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć z treści niniejszych RiOWH rozstrzygane będą poprzez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Usługodawcy.
 10. W sprawach nieunormowanych niniejszym RiOWH zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 11. Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby związane z realizacją świadczonych usług.

Logowanie do panelu

Wszelkie prawa zastrzeżone biznes-mapa.pl